Alt Text หมายถึงข้อความที่ใช้ในแท็ก alt ใน HTML เพื่ออธิบายเนื้อหาของรูปภาพหรือสื่อต่างๆ ให้คนที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้เข้าใจได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการหรือปัญหาการมองเห็นที่แตกต่างกัน

Alt Text : คืออะไร

<img src=”/image.jpg” alt=”This is the alt text for my image”>

การใช้ Alt Text มีผลต่อการทำ SEO (Search Engine Optimization) เพราะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในเว็บไซต์ โดย Search Engine เช่น Google ใช้ข้อมูลในแท็ก alt เพื่อเข้าใจและประมวลผลเนื้อหาของรูปภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ที่ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถค้นพบได้ง่ายขึ้นในผลการค้นหา

นอกจากนี้ Alt Text ยังมีความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพและการให้บริการที่ดีในเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้จะสามารถเข้าใจเนื้อหาและความสำคัญของรูปภาพได้จากข้อความในแท็ก alt ดังนั้น การเขียน Alt Text ที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรูปภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ใช้ที่มีความต้องการหรือความจำเป็นที่จะใช้ข้อความแทนรูปภาพได้ดีกว่า